Cross Country Stryków 2012

Cross Country

Cross Country w Strykowie (MOŁ)

20 mar , 2012  

Serdecznie zapraszamy 25.03.2012 do Strykowa na I Eliminację Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Cross Country. Czwarte już zawody Grand Prix o puchar przechodni im. Kazimierza Witczaka, rozegrane zostaną na torze motocrossowym w Strykowie oraz na przyległej próbie enduro. Trasa o zmiennej nawierzchni, długość ok. 5 km.
I Eliminacja Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Cross Country, Stryków 2012

Poniżej regulamin zawodów w Strykowie:

I. Organizator

Miejski Klub Sportowy “ZJEDNOCZENI”
Adres: 95-010 Stryków, Pl. Łukasińskiego 4
Tel. 501-374-592
Fax. 42-719-81-98

Data i Miejsce zawodów

25.03.2012 r., Tor motocrossowy Stryków ul. Warszawska

II. Osoby urzędowe

Sędzia zawodów – Jacek Dębski
Dyrektor zawodów – Arkadiusz Witczak
Kierownik biura – Stefania Granosik
Kierownik trasy – Dariusz Siuda
Kierownik komisji technicznej – Marcin Kośmider
Kierownik parku maszyn – Janusz Reliszko
Kierownik chronometrażu – Grzegorz Ostrowski
Lekarz zawodów – wyznaczony przez ZOZ

III. Zgłoszenia

W dniu zawodów.

Zgłoszenia indywidualne na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country w biurze zawodów od godz. 800 do 1200 Zawodników bez licencji /ubiegających się uzyskanie certyfikatu/ obowiązują zasady jak w pkt. III Regulaminu do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2012r. opłacenie kosztów egzaminu i ubezpieczenia ustalonego przez GKSM

50 zł + 25 zł ubezpieczenie.

IV. Biuro zawodów

Czynne w dniu 25.03.2012r. od godz. 800 do zakończenia zawodów.

V. Wpisowe

Wpisowe razem z kosztem wynajmu kostki (transpondera) ustala się na:

kl. MŁODZIK 70 zł
kl. Pozostałe 120 zł

VI. Numery startowe

Obowiązują numery startowe dla motocykli i quadów nadane prze ZG PZM na rok 2012 w CROSS COUNTRY. W uzasadnionych przypadkach, kiedy zawodnik na tym samym motocyklu startuje w motocrosie lub rajdach enduro może być nadany inny numer startowy, ale nie może kolidować z numerami przysługującymi zgodnie z powyższą regułą. Numery raz nadane zawodnikowi obowiązują do końca sezonu.

VII. Podział na klasy i czas trwania wyścigów

1 kl. Młodzik do 85 cc wiek od 10 do 15 lat motocykle 2 T od 65 cc do 85 cc, czas trwania wyścigu 50 min

2 kl. licencja Open A wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc i 4 T od 250 cc do 650 cc, czas trwania wyścigu 90 min

3 kl. licencja Open B wiek od 15 lat motocykle 2T od 125 cc do 500 cc i 4T od 250 cc do 650 cc, czas trwania wyścigu 90 min

4 kl. Open licencja Open C wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc i 4 T od 250 cc do 650 cc, czas trwania wyścigu 90 min

5 kl. quad 2K licencja A/B wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc, czas trwania wyścigu 90 min

6 kl. quad 2K licencja C wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc, czas trwania wyścigu 90 min

7 kl. quad 4K wiek od 17 lat pojazdy czterokołowe z napędem na dwie osie pojemność do 1000 cc, czas trwania wyścigu 90 min

8 kl. Weteran wiek ukończone 42 lata (w dniu zawodów) motocykle poj. dowolna

VIII. Odbiór techniczny

Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Regulaminu do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2012r.

IX. Odprawa zawodników

Odbędzie się w dniu 25.03.2012r. o godz. 1115 na polu startowym.

X. Udział zawodników zagranicznych

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.

XI. Trasa

O długości 5 km, szerokość od 6m do 8m o różnorodnej nawierzchni.

Odbioru trasy dokona sędzia zawodów dniu zawodów.

XII. Start i meta, strefa napraw

Zgodnie z Regulaminem Ramowym Cross Country na 2012r.

Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 200 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki zostanie wykluczony z zawodów.

XIII. Klasyfikacja

Indywidualna dla wszystkich klas.

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum 50% ilości okrążeń zwycięzcy wyścigu i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu.

W przypadku nieparzystej ilości okrążeń połówki będą zaokrąglane do liczby całkowitej w dół /np. przy 15 okrążeniach minimum klasyfikacyjne to 7 okrążeń/.

O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.

XIV. Wyniki

Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

XV. Nagrody

W każdej klasie wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca.

W kl. Open lic A za pierwsze miejsce zostanie przyznany puchar przechodni im. Kazimierza Witczaka.

Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonym wyścigu.

Puchar nie odebrany przez zawodnika podczas dekoracji przepada i nie może być wręczany w innych okolicznościach.

Wyjątek stanowi sytuacja nagła dotycząca zawodnika /np. konieczność przewiezienia do szpitala.

XVI. Protesty

Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:

15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.
30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.

Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.

Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 600 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

XVII. Ubezpieczenie zawodów

Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej /OC/ a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XVIII. Postanowienia końcowe

Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2012r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .

We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Regulamin Ramowy do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2012 rok .

Harmonogram Ramowy zawodów

8:00 czynne biuro zawodów
8:30 – 12:30 odbiór techniczny
10:30 egzamin teoretyczny na licencje
11:15 odprawa z zawodnikami
12:00 wyścig klasy Młodzik
13:00 wyścig klas 2K i 4K
14:45 wyścig klas open lic A, B, C i klasa Weteran

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie mniej niż 6 zawodników.

(Visited 41 times, 1 visits today)

, , , ,Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *